Typ: Archeologické nálezisko

Špecifikácia: Opevnenie

Adresa:

Obec: Tvrdošín

Okres: Tvrdošín

Kataster: Tvrdošín

Archeologická lokalita: Opevenie

Popis:

Poloha novovekého opevnenia sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Tvrdošín, na ľavom brehu rieky Oravica, v polohe nazývanej „Dielec“. Kopec, na ktorom sa opevnenie nachádza predstavuje východný okraj tiahleho pásma Skorušinských vrchov. Zo západu polohu ohraničuje rieka Oravica tečúca pozdĺž východnej strany polohy Dielce. Prevýšenie medzi Oravicou a lokalitou predstavuje cca 20 m. Pevnosť tvorili zrejme dve línie opevnenia. Centrálna, vyvýšená časť v tvare šesť/sedemhranu (?) bola na dvoch nárožiach zakončená bastiónmi. Tretí pravdepodobný bastión situovaný na severnej strane vyvýšeniny je v teréne čitateľný nevýrazným výbežkom. Okolo centrálnej časti opevnenia, na jej juhozápadnej a severovýchodnej strane oproti bastiónom bola vyhĺbená priekopa. V týchto častiach bolo opevnenie zosilnené valom zrejme s palisádou. Na severnej strane vzhľadom ku konfigurácii terénu – strmý svah, val s priekopou neboli potrebné. Z južnej strany centrálnej časti, kde sa svah zvažuje na juhovýchod, priekopa s valom nie sú dochované, hoci je veľký predpoklad, vzhľadom na mierny sklon terénu, že pôvodne opevnenie bolo aj v tejto časti posilnené priekopou a valom. Celková rozloha opevnenia je 3922 m2. Lokalita v polohe Dielce predstavuje unikátne novoveké opevnenie vybudované podľa dostupných písomných prameňov počas posledného protihabsburgského povstania Františka II. Rákocziho (Kavuljak 1955, 244), podľa niektorých autorov v r. 1709 (Matej Bel 2001; Viktor Bušša 1967, 89; Langer 1995, 43). Sondážny archeologický výskum realizovaný Archoelogickým ústavom SAV v Nitre v roku 1957 pod vedením A. Habovštiaka preukázal okrem zvyškov drevených trámov z konštrukcie opevnenia aj kamenné murivo pozostávajúce z pieskovcového lomového kameňa spájané hlinitou zeminou, v niektorých miestach vápennou maltou. Pravdepodobne ide o obvodové murivo (šírka 33-56 cm) centrálnej časti opevnenia. Materiál získaný z archeologického výskumu – črepy, kovová pracka, olovený praslen, zlomky kachlíc a hlinených fajok datujú opevnenie rámcovo do 16. až 18. storočia. Fragmenty kachlíc s geometrickým, resp. vegetabilným motívom tohto typu sa na severnom Slovensku objavujú v 17. storočí. Podľa realizátora archeologického výskumu Alojza Habovštiaka lokalita mohla zaniknúť požiarom najskôr po prechode poľských vojsk J. Sobieského cez Tvrdošín, kedy sa v histórii mesta spomína veľké pustošenie. Zároveň však pre overenie tejto hypotézy odporúča pozrieť si dôkladne archívne pramene.

Poznámka:

Lokalita bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2012

Literatúra:

Bel, M.: Oravská stolica. Dolný Kubín 2001 Bušša, V.: Tvrdošín. Banská Bystrica 1967 Furman, M. Návrh na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP. Tvrdošín, kores Tvrdošín, žilinský kraj. Novoveké opevnenie poloha Dielce ("Šance", "csárska pevnosť", "reduta"). Žilina, september 2011. Interný materiál KPÚ Žilina Kavuljak, A.: Historický miestopis Oravy. Bratislava 1955 Langer a kol.: Cesty po minulosti Oravy. Vydavateľ Peter Huba 1993 Langer J. a kol.: Trstená, 600-ročná. Trstená 1973.

Autor:martinfurman

Foto-dokumentácia: