Typ: Archeologické nálezisko

Špecifikácia: Opevnenie

Adresa:

Obec: Nižná

Okres: Tvrdošín

Kataster: Nižná

Archeologická lokalita: Hradisko

Popis:

Hradisko z doby železnej a tiež počiatku doby rímskej na kopci Ostražica, v rámci ktorého sú zachytené terénne úpravy – umelé terasy s rozlohou 1,95 ha. Opevnenie vrcholu pozostáva z dookolnej palisády a valového opevnenia akropoly a juhovýchodných svahov. Podľa C14 dát z valového opevnenia komorovej konštrukcie s čelnou kamennou plentou je datovaný do strednej doby laténskej, do obdobia predpúchovského horizontu (4. storočie pred Kr.) (Lofajová Danielová a kol. 2021). Z lokality pochádzajú črepy (prechodové halštatsko-laténske; zo strednej aj neskorej doby laténskej - púchovská kultúra), kosáky, drobné železné predmety, fragment bronzu, hlinené tkáčske závažia (Čaplovič 1987, 149-155, Tab. XLVII, XLVIII; Lofajová Danielová 2019).

Poznámka:

Literatúra:

P. Čaplovič: Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinne ja na začiaktu stredoveku. Martin 1987. B. Lofajová Danielová: Výsledky archeologického výskumu na Ostražici v Nižnej, okr. Tvrdošín v roku 2018. In: B. Lofajová Danielová/M. Furman (eds.) Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku 2, 3. Dolný Kubín – Bratislava 2019, 92 – 110. B. Lofajová Danielová/ J. A. Markiewicz/M. S. Przybyła/J. Ledwoń a kol.: “Late Hallstatt” hillforts in the Western Carpathians: new contribution to an old discussion. Acta Archaeologica Carpathica 56 (2021), 221-256. https://www.academia.edu/76316837/_Late_Hallstatt_hillforts_in_the_Western_Carpathians_new_contribution_to_an_old_discussion

Autor:barbora_lofajdanielova

Foto-dokumentácia: