Typ: Archeologické nálezisko

Špecifikácia: Hradisko

Adresa:

Obec: Liptovská Štiavnica

Okres: Ružomberok

Kataster: Liptovská Štiavnica

Archeologická lokalita: Hradisko

Popis:

Hradisko „Lúčny hríb“ sa nachádza v južnej časti katastra obce Liptovská Štiavnica, a v juhozápadnej časti Liptovskej kotliny, ktorá predstavuje rozsiahlu terénnu depresiu nepravidelného tvaru, pretiahnutú v východozápadnom smere v dĺžke 50 km a v maximálnej šírke 15 km. Zo západu hraničí s Veľkou Fatrou, na severe s Chočskými vrchmi, Vysokými Tatrami a Tatranským pohorím, na východe s Popradskou kotlinou a na juhu s Nízkymi Tatrami. Výrazná krajinná dominanta, ktorú predstavuje hradisko Lúčny hríb bola v päťdesiatych rokoch 20. storočia narušená pri lámaní kameňa na stavbu cesty a rodinných domov. Vtedy bola v severnom svahu hradiska nájdená bronzová ružica, datovaná rámcovo do staršej doby železnej. V 60. tych rokoch na Lúčnom hríbe vykonal K. Pieta niekoľko prieskumov, pri ktorých získal hlavne črepový materiál z neskorého laténu, z obdobia 9. storočia, záušnicu z bronzového drôtu a zlomky železných predmetov. Okrem toho publikoval bronzový závesok, ktorý bol nájdený rovnako na hradisku a uložený v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Poznámka:

hradisko je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2171/1.

Literatúra:

Aktualizačný list NKP, KPÚ Žilina, 2006, spracoval M. Furman Gros P./Kohler E. a kol. 1980: Geológia Liptovskej kotliny. Bratislava 1980 Pieta K., 1970: Archeologický výskum Liptova v rokoch 1965-1968, Liptov 1, 101-120 Pieta K., 1971: Slovanské osídlenie Liptova v 9.-12. storočí. Liptov 2, 67-82 Pieta K., 1983: Halštatské výšinné sídliská v Liptove. Arch. Rozhledy 35, Praha 1983, 39-49 Uhlár V. 1961: Mních pri Ružomberku v praveku a včasnej doby dejinnej. Štúdijné zvesti AÚ SAV 4. Nitra 1961, s. 139-177

Autor:martinfurman

Foto-dokumentácia: