Typ: Archeologické nálezisko

Špecifikácia: Hrádok

Datovanie: doba železná

Adresa:

Obec: Socovce

Okres: Martin

Kataster: Socovce

Archeologická lokalita: Hrádok

Popis:

M. Horňák (2009) vo svojej práci o lužickej kultúre v západnej časti západných Karpát hradisko „Stráža“ lokalizuje cca 230 m juhozápadne od najvyššie položeného miesta rovnomenného vrchu Stráža ako ostrožnú polohu. Opisuje ho ako výšinnú polohu s nepravidelným štvoruholníkovým pôdorysom o rozmeroch 20 (smer S-J) x 50m (smer Z-V). Opevnené bolo hlavne na SV strane, kde sa nachádza najjednoduchší prístup na hrádok. Obranný val je na tomto mieste zachovalý do výšky cca 4 m in v dĺžke cca 20 m. Na ostatných miestach sa podľa M. Horňáka z dôvodu mocnej erózie na svahoch ostrohu nezachoval, resp. strmé svahy poskytovali dostačujúcu ochranu a val tu nebol postavený. Geografická poloha hradiska s vynikajúcim výhľadom na celú turčianskú kotlinu predurčovala toto miesto k osídleniu.

Poznámka:

Literatúra:

Horňák, M.: Analize geografskih informacijskih sistemov poselitve lužiške kulture v zahodnem delu zahodnih Karpatov. Ljublana 2009. katalog CXI Janšák, J.: Slovenské hradiska z doby halštatskej.– Sbor.Muz.Slov.Spoloč. 23, Martin 1929 s. 1-33. Janšák, J.: K problematike predhistorických hradisk na Slovensku., SZ AU SAV 13, Nitra1964, s. 9-18

Autor:martinfurman

Foto-dokumentácia: